Návod "DZS Elektřina" - page 49

© 2013 Didaktik s.r.o.
47
8/158 Závislost výkonu na proudu (při stejném napětí)
Materiál :
6 modul přímé vedení (1)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul vedení L (1)
1 modul vedení T (1)
3 modul připojení (1)
2 modul přerušené vedení (1)
3 svorka se zástrčným kolíkem (3)
zdroj střídavého napětí 1V až 6V/5A
střídavý ampérmetr s rozsahem 10 A
střídavý ampérmetr s rozsahem 3 A
měděný drát průměru 0,125 mm
odporový drát průměru 0,125 mm
Jak závisí výkon elektrického proudu na jeho velikosti?
Zapojení :
Odporový i měděný drát zbavíme případné izolace (protažením plamenem lihového kahanu, případně
jemným smirkovým papírem) a upneme je podle obrázku do 3 svorek se zástrčným kolíkem (s pružinovým sevřením).
Zdroj i ampérmetry připojíme podle obrázku. Do větve s měděným drátem zapojíme ampérmetr s rozsahem 10A.
Z běžného papíru vystřihneme několik obdélníčků (~2x4 cm), každý obdélníček přehneme a po jednom zavěsíme
doprostřed vodičů (jako na obrázku).
Pokus :
Použijeme-li jako zdroje školní transformátor se zdířkami (JK-05), zvyšujeme postupně napětí po 1V a
sledujeme velikosti proudu i stav papírků. Při 4V protékal v konkrétním měření měděným drátem proud 3,5A a papírek
na něm v místě přeložení zhnědl. Odporovým drátem protékal proud pouze 0,18A a drát nebyl teplý ani na dotek. Při
5V se papírek na měděném drátu přepálil, protékající proud přitom dosáhl 3,75A. Odporovým drátem protékal pouze
proud 0,25A a jeho teplota byla blízká teplotě vzduchu v místnosti.
Závěr :
Je-li na rozměrově stejných vodičích stejně velké napětí, závisí výkon elektrického proudu na velikosti proudu
přímo.
A
zdroj
A
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...215
Powered by FlippingBook