Návod "DZS Elektřina" - page 50

© 2013 Didaktik s.r.o.
48
8/158 Závislost výkonu na napětí
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
1 modul přímé vedení se zdířkou (1)
2 modul vedení L (1)
4 modul připojení (1)
1 modul přerušené vedení (1)
zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí
do 12 V/2 A
stejnosměrný voltmetr s rozsahem 10V
stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 3A
měděný drát s průměrem 0,125 mm
odporový drát s průměrem 0,125 mm
Jak závisí výkon elektrického proudu na napětí?
Zapojení :
Odporový i měděný drát zbavíme případné izolace (protažením plamenem lihového kahanu, případně
jemným smirkovým papírem) a upneme je podle obrázku do 3 svorek se zástrčným kolíkem (s pružinovým sevřením).
Zdroj a ampérmetr připojíme podle obrázku, voltmetr přepojujeme ze zapojení podle obrázku ke svorkám druhého
vodiče. Jsou-li k dispozici 2 voltmetry, je výhodné zapojit oba současně. Z běžného papíru vystřihneme několik
obdélníčků (~2x4 cm), každý obdélníček přehneme a po jednom zavěsíme doprostřed vodičů (jako na obrázku).
Pokus :
Oba vodiče jsou zapojeny za sebou v nerozvětveném elektrickém obvodu. Prochází jimi proto stejný proud.
Postupně zvyšujeme napětí zdroje a pozorujeme oba papírky. Při konkrétním měření začal papírek na odporovém
drátu hnědnout při 0,9A, při 1A se přepálil. Napětí na odporovém drátu bylo přitom 5,07V. Měděný drát, na kterém
bylo jen 0,13V se přitom znatelně nezahřál.
Závěr :
Výkon elektrického proudu na vodičích stejných rozměrů, kterými prochází stejný proud je přímo úměrný
napětí na vodičích.
A
zdroj
V
+
+
+
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...215
Powered by FlippingBook