Návod "DZS Elektřina" - page 52

© 2013 Didaktik s.r.o.
50
9/19 Elektromagnetický jistič
Materiál :
3 modul přímé vedení (1)
2 modul vedení L (1)
2 modul vedení T (1)
2 modul připojení (1)
2 modul se svorkou (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 držák se zářezem o otvorem (3)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 pružina plochá ocelová(3)
1 kontaktní kolík (3)
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
zdroj stejnosměrného napětí 12V/2A
Jak pracují elektromagnetické nadproudové jističe?
Zapojení :
Do obou modulů se svorkou upevníme držáky se zářezem a otvorem a do nich utáhneme plochou pružinu
a kontaktní kolík tak, aby se při mírné deformaci pružiny kolík dotýkal pružiny jen asi 1 mm před koncem. Dlouhé I-
jádro umístíme v cívce tak, aby končilo asi 2 cm od kraje ploché pružiny. Vše je nutné důkladně utáhnout při pečlivém
nastavení jádra, pružiny i kolíku, jinak „jistič“ vypadává již při jmenovitém proudu žárovky nebo nevypadne ani při
„zkratu“. Zdroj připojíme podle obrázku.
Pokus :
Vypínač je vypnut. Napětí na zdroji zvyšujeme postupně do 12V. V tomto stavu by měl „jistič“ být stále
v původní poloze a žárovkou byl měl protékat proud blízký jmenovitému proudu. Sepnutím vypínače simulujeme zkrat
v obvodu. V našem zapojení se proud zvýší asi na dvojnásobek jmenovitého proudu žárovky a tento proud stačí
vybudit elektromagnet tak, že přitažlivá síla na plochou pružinu překoná odpor kolíku a pružina se přitáhne k jádru.
Tím se ovšem přeruší obvod, pružina opět odpadne, ale do původní deformované polohy se nevrátí. Původní stav se
musí obnovit zásahem zvenčí - mechanickou deformací pružiny.
Závěr :
Jednoduché elektromagnetické jističe jsou založeny tom, že při zkratu dojde k prudkému vzrůstu proudu a tím
i k prudkému zvýšení přitažlivé síly elektromagnetu a pohyblivé části kontaktu spínajícího celý obvod. Pohyblivá část
kontaktu se přitáhne, čímž se obvod přeruší. Návrat do původního stavu je možný jen mechanickým zásahem zvenčí.
zdroj
6,3 V/0,3 A
+
1...,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51 53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,...215
Powered by FlippingBook