Návod "DZS Elektřina" - page 54

© 2013 Didaktik s.r.o.
52
9/19 Relé jako přepínač
Materiál :
4 modul přímé vedení (1)
4 modul připojení (1)
1 modul se svorkou (3)
2 modul přímé vedení se zdířkou (1)
1 modul vypínač (2)
1 modul pro cívku (2)
1 modul s objímkou E10 (2)
2 modul s objímkou E14 (2)
1 držák se zářezem a otvorem (3)
2 držák se zástrčným kolíkem (3)
1 cívka 2x800 závitů (3)
1 I-jádro dlouhé (3)
1 pružina plochá ocelová (3)
2 kontaktní kolík (3)
1 žárovka E10 6,3V/0,3A
2 žárovka E14 24V/15W
1 zdroj stejnosměrného napětí 12V/2A
1 zdroj střídavého napětí 12V/2A
Jak pracuje elektromagnetické relé jako přepínač oddělených obvodů?
Zapojení :
Do modulu se svorkou upevníme držák se zářezem a otvorem a do něho utáhneme plochou pružinu. Do
modulů přímého vedení se zdířkou zasuneme držáky se zástrčným kolíkem a do nich utáhneme kontaktní kolíky tak,
aby se levý kolík pružiny nedotýkal, pravý dotýkal s mírným tlakem. Dlouhé I-jádro umístíme v cívce tak, aby končilo
asi 2 cm od kraje ploché pružiny. Oba zdroje připojíme podle obrázku. Nemáme-li k dispozici druhý kontaktní kolík,
nahradíme jej vhodným hřebíkem.
Pokus :
Vypínač je vypnut. Napětí na stejnosměrném zdroji nastavíme na 12V, na střídavém zdroji na 24V. Dolní
žárovka svítí. Sepneme vypínač. Elektromagnet tvořený cívkou s jádrem přitáhne plochou pružinu a ta se oddálí od
pravého kolíku s dotkne se levého kolíku. Tím se přeruší obvod dolní žárovky na 24V a uzavře obvod se střídavým
proudem horní žárovky na 24V. Dolní žárovka zhasne, horní se rozsvítí. Po vypnutí vypínače by se měl obvod se
střídavým proudem opět přepnout do původního stavu. Pokud se tak nestane, je pružina zmagnetovaná. Je nutné
zvětšit mezeru mezi jádrem a pružinou, případně obrátit polaritu stejnosměrného zdroje.
Závěr :
Elektromagnetické relé je schopno malým proudem a s malým výkonem přepínat obvody, které jsou od
obvodu elektromagnetu odděleny a prochází jimi většinou výrazně větší proud, často odlišného charakteru od
stejnosměrného proudu protékajícího spínacím obvodem.
6,3 V/0,3 A
zdroj
~
zdroj
+
2x 24 V/15 W
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...215
Powered by FlippingBook