Návod "DZS Elektřina" - page 57

© 2013 Didaktik s.r.o.
55
9/31 Elektromagnetická indukce 2
Materiál :
2 modul vedení L (1)
4 modul připojení (1)
2 modul pro cívku s bočním připojením (2)
1 modul vypínač (2)
1 modul přerušené vedení (1)
1 cívka 2 x 800 závitů (3)
1 cívka 800 závitů (3)
1 dlouhé I-jádro (3)
2 krátké I-jádro (DF elektromotory)
1 analogový miliampérmetr s rozsahem
15 mA s nulou
uprostřed
1 stejnosměrný ampérmetr s rozsahem 3A
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-12V/2A
Jakými jinými způsoby lze dosáhnout elektromagnetické indukce?
Zapojení :
Zdroj i oba ampérmetry připojíme podle obrázku. Pokud jako miliampérmetr používáme školního
demonstračního přístroje DIAN, vypneme digitální indikaci. Počáteční napětí na zdroji je 0 V.
1. Pokus :
Sepneme spínač a na zdroji nastavíme napětí, při kterém proud v primární cívce 800 závitů dosáhne 0, 2
A. Spínáme a vypínáme vypínač a pozorujeme výchylky miliampérmetru. Pokus opakujeme pro další hodnoty proudu
cívkou 800 závitů, například podle následující tabulky.
800
/ A
I
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8
2 800
/ mA
x
I
(
)
1 2,5 3,5 4,5
6
7 7,5
8
9
2. Pokus :
Při sepnutém spínači měníme napětí zdroje. Je zřejmé, že polarita indukovaného proudu je při růstu
napětí opačná než při poklesu a že velikost indukovaného proudu závisí na rychlosti změny proudu v primární cívce.
3. Pokus :
Při konstantním proudu 1 A posouváme v cívkách společné I-jádro a pozorujeme polaritu a velikost
indukovaného proudu v závislosti na směru a rychlosti pohybu jádra.
4. Pokus :
Z cívek vysuneme dlouhé I-jádro, sekundární cívku 2x800 závitů vysuneme z modulu a připojíme přímo
k miliampérmetru. Do obou cívek zasuneme krátká I-jádra a pohybujeme sekundární cívkou v blízkosti cívky primární.
Pozorujeme polaritu a velikost indukovaného proudu.
Závěr :
K elektromagnetické indukci dochází vždy, mění-li se s časem magnetické pole v prostoru sekundární cívky.
Při vzrůstu magnetického pole je polarita indukovaného proudu opačná než při poklesu. Velikost indukovaného proudu
(napětí) je úměrná rychlosti změny magnetického pole. Změnu magnetického pole lze kromě jiného dosáhnout
změnou proudu v primární cívce a změnou vzájemné vazby obou cívek (posouvání jádra, pohyb jedné z cívek).
+
A
+
mA
zdroj
+
800 z.
2x800 z.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...215
Powered by FlippingBook