Návod "DZS Elektřina" - page 59

© 2013 Didaktik s.r.o.
57
9/34 Vznik střídavého elektrického proudu
Materiál :
2 modul vedení L (1)
4 modul připojení (1)
1 modul pro cívku s bočním připojením (2)
1 modul motor s převodem (2)
1 cívka 2x 800 závitů (3)
1 krátké I-jádro (DF elektromotory)
1 zdroj regulovatelného stejnosměrného napětí 0-3V
1 stejnosměrný mikroampérmetr s analogovou indikací a
s nulou uprostřed
1 malý permanentní magnet
Jak lze elektromagnetické indukce využít pro výrobu střídavého elektrického proudu?
Zapojení :
Zdroj s počátečním napětím 0V i mikroampérmetr připojíme podle obrázku. Pokud využíváme
demonstrační přístroj DIAN, vypneme digitální indikaci. Na řemeničku modulu s motorem připevníme malý
permanentní magnet (z magnetické tabule). Magnet musí být orientován tak, aby spojnice jeho pólů byla kolmá na osu
řemeničky. K připevnění můžeme užít například lepicí pásku. Rozsah mikroampérmetru závisí na použitém magnetu
(často je třeba
50 μA
).
Pokus :
Zvyšujeme napětí a pozorujeme výchylku mikroampérmetru. Je vidět, že dokud ručka přístroje stačí sledovat
změny indukovaného napětí, je velikost amplitudy vznikajícího střídavého napětí úměrná rychlosti otáčení
permanentního magnetu.
Závěr :
Střídavý proud lze vyrobit využitím elektromagnetické indukce tak, že v blízkosti cívky rotuje permanentí
magnet.
+
zdroj
+
2x800 z.
M
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,...215
Powered by FlippingBook