Návod "DZS Elektřina" - page 74

© 2013 Didaktik s.r.o.
72
E 1.10 Člověk je v kontaktu s vodou vodičem proudu
Materiál :
3 modul připojení
2 modul vedení L
1 modul LED červený
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka 250 ml
1 miliampérmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Uspořádání pokusu :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Stolík se zástrčnými kolíky se zastrčí do modulu vedení
přerušeného. Oba držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L přerušeného a uhlíkové elektrody se
sevřou v držácích.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní vodou, do které se ponoří obě uhlíkové elektrody. Člověk uzavře elektrický obvod
podle nákresu zapojení. Je-li napětí navyšováno, rozsvítí se světelná emisní dioda, miliampérmetr ukáže protékající
proud.
Výsledek :
Jestliže se člověk dotýká vody, odtéká přes něj elektrický proud do vody. Proto je třeba obzvláštní opatrnosti při
zacházení s elektrickým proudem ve vlhkých prostorech.
Pokus :
Nádobka na elektrolýzu se naplní namísto vodou vlhkou zeminou. Potom je předchozí pokus opakován.
Výsledek :
Jestliže se člověk dotýká vlhké zeminy nebo vodivého (kovového) předmětu, který je v kontaktu se zeminou, existuje
nebezpečí, že elektrický proud odteče přes člověka do zeminy.
1...,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73 75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,...215
Powered by FlippingBook