Návod "DZS Elektřina" - page 75

© 2013 Didaktik s.r.o.
73
E 1.11 Člověk vede elektrický proud
Materiál :
2 modul připojení
1 modul přímé vedení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 voltmetr
1 miliampérmetr
spojovací vodiče
napájecí zdroj
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Držáky se zástrčným kolíkem se zastrčí do modulu vedení L
přerušeného.
Nejdříve se držáky se zástrčným kolíkem dotknou dvěma prsty. Napětí je pomalu zvyšováno, odečítá se intenzita
elektrického proudu.
Výsledek :
Podle odporu pokožky je při stoupajících napětích až do 20 voltů výsledkem intenzita elektrického proudu až 1 mA;
prakticky se nejedná o citelné elektrické proudy.
Pokus :
Předcházející pokus je opakován s vlhkými prsty; při pomalém navyšování napětí se ukazuje, že intenzita elektrického
proudu je nyní vyšší než u předchozího pokusu.
Pozor! Napětí navyšovat přibližně od 6 voltů stupňovitě po jednom voltu ! Intenzita elektrického proudu je sice
bezpečná, ale může se stát citelnou!
Výsledek :
Lidské tělo vede elektrický proud. Je protékáno tím silnějším proudem, čím je větší napětí! Proto nesmějí děti (školáci)
nikdy dělat pokusy s vyšším napětím než 24 voltů (minimální napěťový rozsah) !
1...,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,...215
Powered by FlippingBook