Návod "DZS Elektřina" - page 81

© 2013 Didaktik s.r.o.
79
E 1.16 Suchá zemina je špatným, vlhká zemina dobrým vodičem proudu
Materiál :
2 modul připojení
2 modul vedení T
2 modul vedení L
1 modul přímé vedení
1 modul vedení přerušené
1 stolík se zástrčnými kolíky
1 modul vedení L přerušené
2 držák se zástrčným kolíkem
1 voltmetr
1 miliampérmetr
1 nádobka na elektrolýzu
2 uhlíkové elektrody
1 kádinka, 250 ml
spojovací vodiče
napájecí zdroj
zemina (kaktusová zemina)
Pokus :
Uspořádání pokusu je odpovídající nákresu zapojení. Pokus je proveden se střídavým napětím. Suchá nádobka na
elektrolýzu se naplní suchou zeminou a postaví se na stolík se zástrčnými kolíky. Držáky se zástrčným kolíkem se
zastrčí do zdířek modulu vedení L přerušeného, uhlíkové elektrody se upnou do držáků se zástrčným kolíkem.
Střídavé napětí je navyšováno.
Výsledek :
Nedochází k žádnému pozoruhodnému toku proudu, suchá zemina je špatným vodičem až nevodičem.
Pokus :
Zemina se nechá dobře prosáknout vodou. Opět je navyšováno střídavé napětí a je odečítána ukazovaná hodnota na
miliampérmetru.
Výsledek :
Vlhká zemina vede elektrický proud.
Poznámka :
Podle složení zeminy jsou výsledkem rozdílně příznivé specifické vodivosti a tím při průchodu proudu vlhkou zeminou
silně navzájem odlišné výsledky. Pro navlhčenou kaktusovou zeminu vychází :
U (V)
5
10
15
20
I (mA)
0,6
1,1
1,6
2,1
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...215
Powered by FlippingBook