Návod "DZS Elektronika" - page 159

© 2013 Didaktik s. r. o.
157
10.17. Přímé spojení zesilovacích stupňů
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
2
Modul tranzistor NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
4
1
Modul potenciometr 10 kΩ
Modul přímé vedení
2
1
Modul odpor 10 kΩ
Spojovací vodiče
11
1
Modul kondenzátor 10 µF
2
Modul odpor 100 Ω
12
1
Modul kondenzátor 100 µF
1
Modul odpor 1 kΩ
22
1
Modul reproduktor
1
Modul odpor 22 kΩ
1
Modul odpor 47 kΩ
1
Generátor funkcí
1
Měřící přístroj 3 V=
1
Měřící přístroj 30 mA=
Schéma :
Nevýhoda kondenzátorového spojení v 10. 16 má být odstraněna přímým galvanickým spojením. Toto
spojení je vhodné také pro stejnosměrné napětí.
Zapojení :
Pracovní bod druhého tranzistoru je určen kolektorovým napětím prvního tranzistoru. Pracovní bod
prvního tranzistoru je určen tím, že zpětná vazba z emitoru druhého tranzistoru vede do báze prvního tranzistoru.
Toto zapojení stabilizuje pracovní body : když kolektorový proud Tr
2
se zvýší (např. ohřátím), stoupne napětí na
jeho emitoru a tím také bázové napětí na Tr
1
, kolektorový proud Tr
1
stoupá. Tím klesne kolektorové napětí na Tr
1
a
tím i bázové napětí na Tr
2
, čímž se kolektorový proud Tr
2
sníží a dosáhne původní hodnoty.
1. pokus :
Výstupní napětí generátoru (800 Hz sinus) se zvýší natolik, aby se docílila přijatelná hlasitost z
reproduktoru. Zesílení se dokáže tím, že se reproduktor napojí přes odpor 47 kΩ přímo na generátor (čárkovaný
stavební prvek).
2. pokus :
Aby se ukázalo, že tento zesilovač je vhodný pro stejnosměrné napětí, přepne se generátor na asi
0,6Hz. Voltmetr 3V= se připojí na body V
1
(+) a V
2
(-). Ještě lepší je namísto M
1
zapojit ampérmetr 30mA=. Když se
vezme v úvahu odpor 47 kΩ na vstupu, je zesílení proudu ještě znatelnější. Měřící přístroj je možné také pro
srovnání zapojit v M
2
.
Odkaz :
Kondenzátor 100 µF připojený paralelně k odporu emitoru zajišťuje, že zpětná vazba je neúčinná pro
střídavé napětí. Signál tedy není zeslaben, pouze kolektorový stejnosměrný proud je stabilizován přes odpor
emitoru.
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161
Powered by FlippingBook