Návod "DZS Elektronika" - page 28

© 2013 Didaktik s. r. o.
26
2.2. Křemíková dioda jako usměrňovač
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
2
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
1
Modul Si - dioda
1
Zdroj napětí
1
Modul 500Ω
5
Spojovací vodiče
1
Osciloskop
Protože diodou proudí elektrický proud jen v jednom směru, bude při střídavém napětí propouštět proud
jen v průběhu jedné poloviny periody. Toto očekávání potvrdí osciloskop. Aby byla křivka napětí i intenzity proudu
na osciloskopu vidět dáme spodní bod zapojení na vstup uzemnění. Snížené napětí na ohmickém odporu (které je
úměrné velikosti proudu), je na kanále l a dané střídavé napětí na kanále 2. Nastavení může být s CH2 anebo
LINE. Oba kanály na DC.
Schéma :
Pokus :
po přesném nastavení obou nulových linií jsou dána napětí na vstupy a časový odstup tak nastaven, aby
se objevily tři periody střídavého napětí. Napěťová křivka by měla být trochu výše než proudová.
Výsledek :
je vidět, že je jedna půlperioda uzavřena, takže nemůže protékat proud. Dioda působí jako
usměrňovač.
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...161
Powered by FlippingBook