Návod "DZS Elektronika" - page 40

© 2013 Didaktik s. r. o.
38
3.1. Tranzistor jako dvojitá dioda
3.1.1. Tranzistor jako dvojitá dioda (NPN)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
1
Modul přímé vedení
2
Spojovací vodiče
2
Modul objímky E10
2
Žárovka 10V/0,05 A, E10
Schéma :
Tranzistor sestává ze tří oblastí, přitom zde použitý tranzistor v řadovém sledu N-P-N. U tranzistoru jsou
tedy dva přechody P-N a proto je nám bližší, když budeme chápat tranzistor jako dvě spojené diody. V tomto
pokuse budeme zkoumat oba přechody P-N. Předpokladem pro to jsou znalosti o křemíkové diodě, měly by být
proto krátce zopakovány.
1. pokus :
Stejnosměrné napětí připojíme s možností změny polarity na kolektor (C) a bázi (B). Při které polaritě
svítí žárovečka?
Výsledek :
Při záporném pólu na kolektoru a kladném na bázi svítí žárovečka. Je tedy kolektor oblast N a báze
oblast P.
2. pokus :
Stejnosměrné napětí napojíme s možností změny polarity na emitor (E) a bázi (B). Při které polaritě svítí
žárovečka?
Výsledek :
Při záporném pólu na emitoru a kladném na bázi svítí žárovka. Je tedy emitor oblast N a báze oblast P.
Poznatek :
1. tranzistor se chová tak, jako by sestával ze dvou diod v sériovém zapojení, přičemž obě šipky míří ven.
2. proud by neměl procházet tranzistorem (z C na E nebo opačně), protože vždy jeden ze dvou přechodů P-N
je zapojen v závěrném směru!
Upozornění :
Poslední poznatek se nedá pokusem dokázat! Tyto tranzistory nejsou symetricky vybudovány, nýbrž
emitor je nejsilněji a báze nejslaběji dotována. Proto uzavírá tranzistor s plusem na kolektoru a mínusem na
emitoru, ale ne opačně! Proto by nemělo být použito napětí větší než 8 V, aby přechod báze-emitor se projevil při
mínus-plusové polaritě jako uzavřený, ačkoli tomu tak úplně není!
1...,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39 41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,...161
Powered by FlippingBook