Návod "DZS Elektronika" - page 49

© 2013 Didaktik s. r. o.
47
3.8. Poplach světelnou závorou
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistoru NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
6
1
Modul odporu LDR
2
Spojovací vodiče
21
1
Modul bzučáku
1
Modul odporu 1kΩ
2
1
Modul odporu 10kΩ
4
Modul přímé vedení
Schéma :
Světelné závory mají za úkol, dát při přerušení světelného paprsku signál anebo číselný údaj. Velmi často
se používá infračervené záření (lidským okem neviditelné). V našem modelovém pokuse použijeme denní světlo
anebo experimentální světelný zdroj.
Zapojení :
Provedeme zapojení podle schéma. Rozdělovač napětí sestává z odporu 10 kΩ a odporu LDR. Ve tmě
je odporová hodnota LDR velká, Připadá na ni větší díl napětí. Tím proudí bázový proud. Při dopadu dostatečného
množství světla na LDR je hodnota odporu malá a dílčí napětí také malé. Protéká malý bázový i malý kolektorový
proud. Pokud chceme použít jako zdroj světla experimentální světlo, musíme ho na počátku pokusu zapojit.
Pokus :
Jestliže dojde k přerušení světla dopadajícího na LDR, vydá bzučák "poplach".
Poznatek :
U světelných závor vede přerušení světelného paprsku ke zvýšení hodnoty odporu LDR, který vytváří
emitovací odpor rozdělovače napětí. Tím může dojít k vytvoření procesu poplachu (číslování).
1...,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48 50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,...161
Powered by FlippingBook