Návod "DZS Elektronika" - page 61

© 2013 Didaktik s. r. o.
59
2. pokus :
Při napětí přesně 10 V, 10 000 μF a 1 kΩ bude v rozmezí 5 sec. ve dvou dílčích pokusech měřen
vzestup napětí a síla (velikost) nabíjecího proudu.
Příklad měření :
t (s)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
U (V)
0
3,4
5,7
7,18
8,1
8,7
9,1
9,4
9,57
9,7
9,8
I (mA)
9,5
6
3,9
2,6
1,8
1,2
0,8
0,6
0,4
0,3
0,2
Můžeme si zakreslit diagramy funkcí U (t) a I (t) a zjistit shodu s teoreticky získanými funkcemi :
)
1.(
)(
.
0
CR
t
e U tU
 
a
CR
t
e
R
U
tI
.
0
.
)(
Doporučení :
1. Do funkcí rovnic musí být dosazena kapacita ve
Faradech.
2. Skutečné odporové hodnoty použitých odporů mohou
být lehce měřeny. Problematičtější je stanovení
kapacitních hodnot, neboť u elektrolytických
kondenzátorů se často odchylují od jmenovité hodnoty !
3. Když např. vyjmeme z měřící řady U= 8,1 V po 20 sec.
a z tohoto vypočítáme součin R. C, obdržíme R. C=12
namísto R. C=10, neboť zjevně kondenzátor má o 20%
větší kapacitu. S takto korigovanou hodnotou je shoda
velmi dobrá.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,...161
Powered by FlippingBook