Návod "DZS Elektronika" - page 85

© 2013 Didaktik s. r. o.
83
6.4. Zapojení s vyvedeným uzlem
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
14
2
Modul Si-dioda
1
Zdroj napětí
5
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
2
Modul odpor 100 Ω
1
Modul ukazatel směru proudu
1
Modul otočný přepínač pólů
1
Modul přepínač
Schéma :
Jinou možnost dvoucestného rovnovážného usměrnění nabízí zapojení s vyvedeným uzlem, které vystačí
s dvěma diodami, ale vyžaduje dvojnásobné napětí. V tomto předběžném pokusu k 6. 5 se ukazují pomocí
otočného přepínače-pólů převráceným stejnosměrným napětím cesty stejnosměrného proudu při obou
možnostech polarizace.
Zapojení :
Sériové zapojení obou odporů 100 Ω vytváří uzel, s kterým je provedeno napojení spotřebiče (zde
ukazatel směru proudu). Vždy podle polarizace je naproti uzlu kladný vrchní nebo spodní přípoj napětí. Pokud je
pozitivní vrchní přívod, protéká stejnosměrný proud přes horní diodu a spotřebič ke středu a potom k minusovému
přívodu. Pokud je pozitivní spodní přívod, protéká stejnosměrný proud přes spodní diodu a Spojovací vodiče ke
spotřebiči a přes uzel k minusovému přívodu.
Pokus :
1. Plus leží nahoře : Při zapnutí spínače protéká proud ukazatelem směru proudu. Toto dokazuje, že horní
dioda umožňuje procházení proudu.
2. Obslužte otočný pólový přepínač.
3. Plus leží dole : přepínač otevřít. Zapojit čárkovaně znázorněné spojovací vodiče. Proud protéká přes
spodní diodu. V obou případech ukazuje ukazatel směru proudu stejný směr proudu shora dolů.
Poznatek :
Také při zapojení s vyvedeným uzlem protéká elektrický proud spotřebičem navzdory měnící se
polarizace vždy ve stejném směru.
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...161
Powered by FlippingBook