Návod "DZS Elektronika" - page 92

© 2013 Didaktik s. r. o.
90
7.3. Tranzistor jako zesilovač (zapojení se společným uzemněným emitorem)
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
2
1
Modul odpor 10 kΩ
1
Zdroj napětí
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
6
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 1 kΩ
1
Modul odpor 22 kΩ
2
Měřící přístroj 10 mA=
1
Měřící přístroj 100 mA=
1
Měřící přístroj 10 mA=
Schéma :
V úseku 3 bylo znázorněno, že u tranzistoru způsobuje změna bázového proudu v mikroampérové oblasti
změnu kolektorového proudu v miliampérové oblasti. Toto proudové zesílení má být nyní přesněji zkoumáno.
Vzniká také zesílení napětí ?
Protože nastavení bázového proudu vyžaduje velkou citlivost nastavení, je nejjednodušší, měřit současně se
čtyřmi měřícími přístroji. Pokud máme k dispozici pouze dva měřící přístroje, měří se nejdříve při bázovém proudu
30 mA a 50 mA oba příslušné kolektorové proudy, potom hodnoty U
BE
a nakonec hodnoty U
CE
.
Pokus :
Bázový proud se nastaví na 30 mA a nakonec na 50 mA.
Příklad měření :
I
B
30 μA
50 μA
I
C
3,5 mA
5,9 mA
U
BE
0,629 V 0,643 V
U
CE
6,47 V
4,06 V
Proudový zesilovací faktor
: D I
C
: D I
B
= 0,0024 A : 0. 00002 A = 240 : 2 = 120
Napěťový zesilovací faktor
: D U
C
: D U
B
= 2,41 V : 0,014 V = 2410 : 14 = 170
Z toho zesílení výkonu v emitorovém zapojení : 120. 170 = 20 400
Doporučení :
Upozorňuje se výslovně na omezení, jímž tyto faktory podléhají! Pod U
BE
= 0,5 V neprotéká žádný
bázový proud, U
BE MAX
= 0,7 V ! Při nasycení se již kolektorový proud více nemění! Tyto výsledky jsou platné pouze
pro úzký rozsah bázového proudu a napětí báze-emitor.
1...,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91 93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,...161
Powered by FlippingBook