Návod "DZS Elektronika" - page 95

© 2013 Didaktik s. r. o.
93
7.5. Charakteristika tranzistoru
Materiál
Nutné příslušenství
PČ Počet Název
Počet Název
1
4
Modul přímé vedení
1
DZS tabule propojovací
18
1
Modul tranzistor, NPN, báze vlevo
1
Zdroj napětí
2
1
Modul odpor 10 kΩ
7
Spojovací vodiče
1
Modul přímé vedení
1
Modul odpor 500 Ω
1
Osciloskop
Schéma :
I
C
- U
B
charakteristika může být pomocí osciloskopu jednoduše znázorněna.
Pokus :
Osciloskop přepnout na provoz-XY,CH1 2 V / DIV, CH2
(X) na 5 V / DIV. Střídavé napětí pomalu zvyšovat z 0 na 15 V.
Výsledek :
Záporná půlperioda nevede nejdříve k žádnému
kolektorovému proudu. Kladná půlperioda vede nejdříve k
přímočarému vzestupu kolektorového proudu. Při vyšším
bázovém proudu se dostaneme do oblasti řízeného tranzistoru,
kolektorový proud více nestoupá. Pracovní odpor 500 Ω v tomto
zapojení je také protékán bázovým proudem, ale pro 10 kΩ
odporu je bezvýznamný.
Charakteristika dává možnost, posoudit všechny
problémy signálního zesílení. Jako výsledek by měl následovat
poznatek, že sinusový signál může být zesílen bez zkreslení
signálu jenom tehdy, když pokud možno působí kolem
pracovního bodu uprostřed přímočaré části charakteristiky a
nevyčnívá ven nad obě prohnutí (diskontinuity) charakteristiky.
1...,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,...161
Powered by FlippingBook