Návod "GON / GON+" - page 14

12
Vyhodnocení pokusu
Pokusem se demonstruje zákon odrazu světla. Při dopadu světelného paprsku na rovinné zrcadlo pod úhlem
alfa se pod stejným úhlem beta paprskem odráží, tj.

Oba úhly jsou měřené od kolmice dopadu.
Zákon odrazu platí i tehdy, když odrážející plocha není rovinná. Tato skutečnost bude ověřená v dalších
pokusech.
E1b Odraz soustavy rovnoběžných paprsků
V tomto případě, na rozdíl od pokusu uvedeného v části E1a, použijeme na demonstrování zákona odrazu
všechny rovnoběžné paprsky, vycházející ze zdroje světla. Sestavení, uskutečněni a interpretace pokusu jsou prakticky
stejné, jako v případě pokusu uvedeného v první části. Přibývá nový poznatek: odrazené paprsky po dopadu navzájem
rovnoběžných paprsků na rovinné zrcadlo jsou také navzájem rovnoběžné. To však už neplatí pro zrcadla, kterých
odrazné plochy nejsou rovinné.
Pokud zastíníme jeden (např. druhý zleva) z pěti paprsků zdroje, po odrazu chybí ve svazku odražených paprsků
také druhý paprsek zleva. Z toho můžeme usoudit, že obraz při zobrazování rovinným zrcadlem je vzpřímený a není
převrácený.
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...69
Powered by FlippingBook