Návod "GON / GON+" - page 15

13
E2 Odraz paprsků na dvou rovinných zrcadlech, svírajících ostrý úhel γ (GON+)
Pomůcky:
dvě rovinná zrcadla (11)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pomocí úhloměrné stupnice umístíme (obr. E2.1) na tabuli dvě rovinná zrcadla (11) tak, aby svírali úhel

= 50°). Využitím stínidel získáme jeden světelný paprsek z laserového zdroje světla, který necháme dopadat
na jedno ze zrcadel pod úhlem
(např.
= 30°). Na druhé zrcadlo dopadá paprsek po odrazu na prvním pod úhlem
(pro uvedené hodnoty úhlů vychází
= 20°). Hledaný úhel δ mezi paprskem, dopadajícím na první zrcadlo a paprskem
odraženým od druhého zrcadla, je možno vyznačit ve vodě rozpustnou propiskou na tabuli a potom odečíst její velikost.
Jeho velikost se však dá odečíst i přímo pomocí úhloměru. Při uváděných hodnotách úhlů

,

vychází experimentální
= 100, což je skutečně dvojnásobek velikosti úhlu, který svírají použité rovinné zrcadla.
Vyhodnocení pokusu
Pokusem se demonstruje platnost zajímavého vztahu:

platného mezi úhly, zavedenými v předcházejícím odstavci. S využitím obr. E2.1 je možné jeho platnost dokázat
jednoduchým způsobem.
Součet vnitřních úhlů v trojúhelníku ABC je 180°, tj. (90°-

90°-

Z toho vyplývá

Pro
velikost
vnějšího úhlu trojúhelníku ACD v závislosti od velikosti jeho vnitřních úhlů, které s ním nesousedí, platí vztah

Z toho vyplývá platnost i experimentálně dokázaného vztahu

.
Obr. E2.1
Zajímavé jsou pokusy, při kterých hledáme paprsky, odražené od spodního zrcadla (hrana BC) tak, že:
dopadající a odražený paprsek jsou navzájem rovnoběžné
paprsek odražený od spodního zrcadla je rovnoběžný s horním zrcadlem (hrana AB).
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...69
Powered by FlippingBook