Návod "GON / GON+" - page 18

16
E3b Odraz paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON)
Pokusem z části E3a určíme polohu ohniska a středu křivosti dutého zrcadla. Po vyznačení těchto dvou bodů
na tabuli můžeme uskutečnit následující pokus. Na duté zrcadlo necháme dopadat (obr. E3.2) svazek navzájem
rovnoběžných paprsků, které však nejsou rovnoběžné s optickou osou zrcadla, ale svírají s ní malý úhel. Paprsky při
odraze splňují zákon odrazu a protínají se v jednom bodě. Tento bod neleží na optické ose, ale mimo ni. Vhodné je
uskutečnit tento pokus pro několik různých hodnot úhlů, které svírají paprsky, dopadající na zrcadlo, s optickou osou.
Body, ve kterých se paprsky odražené od zrcadla protínají, vyznačíme na tabuli. Leží v ohniskové rovině
zrcadla.
Obr. E3.2
Vyhodnocení pokusu
Rovina, kolmá na optickou osu a přecházející ohniskem, se nazývá
ohnisková rovina
dutého zrcadla.
Navzájem rovnoběžné paprsky se po odrazu na dutém zrcadle protínají v jednom bodě ohniskové roviny. Tento bod
leží na optické ose v případě paprsků rovnoběžných s optickou osou, resp. nad nebo pod osou v případě paprsků,
svírajících s optickou osou nenulové úhly.
Experimentálně zjištěné body, ve kterých se jednotlivé svazky paprsků protínaly, leží v jedné - ohniskové - rovině
dutého zrcadla. Předmětová a obrazová ohnisková rovina dutého zrcadla, podobně jako i příslušná ohniska, jsou
totožná.
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,...69
Powered by FlippingBook