Návod "GON / GON+" - page 19

17
E4 Odraz paprsků na vypuklém zrcadle (GON)
Pomůcky:
vypuklé zrcadlo (9)
pravítko nebo čtvercová milimetrová síť
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
Sestavení a uskutečnění pokusu
E4a Odraz paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON)
Pokus sestavíme a uskutečníme podle obr. E4.1. Na duté zrcadlo Z necháme dopadat svazek paprsků,
rovnoběžných s optickou osou zrcadla procházející jeho vrcholem V. Pozorujeme, že paprsky odražené od zrcadla se
na rozdíl od paprsků v pokusu E3a po odrazu rozbíhají tak, jako by vycházely z jednoho bodu za zrcadlem. Tento bod
-
ohnisko
- můžeme získat prodloužením reálných odražených paprsků na pravou stranu za zrcadlo. Leží na optické
ose a označíme ho písmenem F. Prodloužení reálných odražených paprsků a bod F je možno zakreslit na tabuli.
Obr. E4.1
Vyhodnocení pokusu
Paprsky rovnoběžné s optickou osou se po odrazu na vypouklém zrcadle odráží tak, jako by vycházely z bodu
ležícího na optické ose vpravo za zrcadlem. Tento bod se nazývá
obrazové ohnisko
. Pro vypuklá zrcadla leží obrazové
a předmětové ohnisko v
jednom bodě
, který označujeme symbolem F. Rovina φ procházející ohniskem a kolmá na
optickou osu, je ohnisková rovina zrcadla. Velikost úsečky VF určujeme ohniskovou vzdáleností zrcadla ƒ, poloměr
křivosti
r
vypouklého zrcadla určíme využitím vztahu:
2
r
f
Střed křivost S vypuklého zrcadla leží ve dvojnásobné vzdálenosti od vrcholu zrcadla než ohnisko.
I při tomto pokusu můžeme, podobně jako při pokusu E3a, ověřit platnost zákona odrazu. Každý paprsek
rovnoběžného svazku, dopadajícího na vypuklé zrcadlo, se odrazí podle zákona odrazu. Úhly dopadu a odrazu měříme
pomocí úhloměrné stupnice od kolmice odpadu, kterou získáme spojením středu křivosti dutého zrcadla s bodem
dopadu paprsku na zrcadlo. Kolmici dopadu můžeme zakreslit na tabuli.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...69
Powered by FlippingBook