Návod "GON / GON+" - page 20

18
E4b Odraz paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON)
Pokusem v části E4a určíme polohu ohniska a středu křivosti dutého zrcadla. Po vyznačení těchto dvou bodů
na tabuli můžeme uskutečnit následující pokus. Na vypuklá zrcadla necháme dopadat svazek navzájem rovnoběžných
paprsků, které však nejsou rovnoběžné s optickou osou
o
, ale svírají s ní malý úhel. Paprsky při odrazu splňují zákon
odrazu a jejich prodloužení na pravou stranu od zrcadla se protínají v jednom bodě (obr. E4.2). Tento bod neleží na
optické ose, ale mimo ní. Vhodné je uskutečnit tento pokus pro několik různých hodnot úhlů, které svírají paprsky,
dopadající na zrcadlo, s optickou osou. Body, ve kterých se paprsky odražené od zrcadla protínají, vyznačíme na tabuli.
Tyto body leží v jedné rovině kolmé na optickou osu a procházející ohniskem - v
ohniskové rovině φ.
Vyhodnocení pokusu
Rovina, kolmá na optickou osu a procházející ohniskem, se nazývá ohnisková rovina vypuklého zrcadla.
Navzájem rovnoběžné paprsky se na zrcadle odrážejí tak, že jsou rozptylované, jako by vycházely z jednoho bodu
ohniskové roviny. Tento bod leží na optické ose v případě paprsků rovnoběžných s optickou osou, resp. leží nad nebo
pod osou v případě paprsků, svírající s optickou osou nulové úhly.
Obr. E4.2
Experimentálně zjištěné body, ve kterých se jednotlivé svazky paprsků protínaly, leží v jedné - ohniskové - rovině
vypuklého zrcadla. Obrazové ohnisko vypuklého zrcadla se nazývá neskutečné (virtuální), protože vzniká jako průsečík
neskutečných paprsků, které jsou prodlouženími reálných, skutečných paprsků, na pravou stranu zrcadla. Obrazová a
předmětová ohnisková rovina, podobně jako i samotná ohniska, jsou v případě vypuklého zrcadla totožná.
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...69
Powered by FlippingBook