Návod "GON / GON+" - page 21

19
E5 Přechod paprsků rovinným rozhraním z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí
Pomůcky:
skleněné planparalelní vrstvy (12), (28)
skleněná ploskovypuklá čočka (6)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
stínidla
pravítko nebo čtvercovou milimetrovou síť
tužka
Sestavení a uskutečnění pokusu
E5a Lom na rovinné hraně ploskovypuklé čočky (GON)
Pomocí stínidel upravíme více paprskový zdroj světla na jedno paprskový. Na rozhraní dvou prostředí, vzduchu
(označíme ho indexem 1) a skla (index 2), dopadá paprsek pod úhlem α (obr. E5.1). Obě prostředí charakterizují
absolutní indexy lomu n
1
a n
2
, kterých velikost je určena podílem velikostí šíření světla ve vzduchu (vakuu) a v daném
prostředí
1
. Pozorujeme, že paprsek průchodem přes rozhraní mění v bodě A, ležícím na rozhraní, směr - láme se. Úhel
lomu β je menší než úhel dopadu. Paprsek vychází z ploskovypuklé čočky přes její vypuklou hranu beze změny směru,
protože na ni dopadá kolmo. Pomocí úhloměrné stupnice je možno zjistit velikosti obou úhlů, resp. v krátkém čase
několik dvojic těchto úhlů.
Obr. E5.1
Vyhodnocení pokusu
Pokud světlo prochází přes rovinné rozhraní dvou opticky různých prostředí, lomem mění svůj směr podle
Snellova zákona
n
1
sin
α
= n
2
sin
β,
ve kterém úhel dopadu α měříme v prvním prostředí s absolutním indexem lomu n
1
a úhel lomu β ve druhém prostředí,
skle, s absolutním indexem lomu n
2
. Vzduch má index lomu přibližně stejný jako vakuum, tj. n
1
=1. Ostatní prostředí,
tedy i sklo, mají indexy lomu větší než 1. Snellův zákon lomu potom přejde do tvaru
1
Optické prostředí, ve kterém se světlo šíří rychleji než v druhém prostředí, se nazývá opticky řidší. Vzduch je tedy opticky řidší než sklo, resp. sklo
je opticky hustější prostředí než vzduch. Absolutní index lomu opticky řidšího prostředí je menší než index lomu opticky hustějšího prostředí.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...69
Powered by FlippingBook