Návod "GON / GON+" - page 22

20
sin
α
= n
2
sin
β,
z čeho vyplývá, že úhel lomu musí být menší než úhel dopadu. V takovém případě nastává lom světla ke kolmici dopadu.
Při některých opakováních pokusu s různou volbou úhlů dopadu můžeme získat vícero dvojic zodpovídajících si úhlů
dopadu a lomu. Z nich můžeme poměrně přesně určit absolutní index lomu skla, ze kterého je hranol zhotoven
(n
2
= 1, 5).
E5b Lom na hraně skleněné planparalelní vrstvy (GON)
Pomocí stínidel upravíme více paprskový zdroj světla na jedno paprskový. Na rozhraní dvou prostředí, vzduchu
a skla (skleněná planparalelní vrstva (12) nebo (28), dopadá paprsek pod úhlem α (obr. E5.2). Obě prostředí
charakterizují absolutní indexy lomu n
1
a n
2
, jejichž velikost je určena podílem velikostí šíření světla ve vzduchu (vakuu)
a v daném prostředí. Pozorujeme, že paprsek přechodem přes rozhraní mění v bodě A, ležícím na rozhraní, směr -
láme se. Úhel lomu β je menší než úhel dopadu. Pomocí úhloměrné stupnice je možno zjistit velikosti obou úhlů, resp.
v krátkém čase několik dvojic těchto úhlů.
Vyhodnocení pokusu
Pokud světlo prochází přes rovinné rozhraní dvou opticky různých prostředí, lomem mění svůj směr podle
Snellova zákona
n
1
sin
α
= n
2
sin
β
,
ve kterém úhel dopadu α měříme v prvním prostředí s absolutním indexem lomu n
1
a úhel lomu β ve druhém prostředí
- skle - s absolutním indexem lomu n
2
. Vzduch má index lomu přibližně stejný jako ve vakuu tj. n
1
= 1. Ostatní prostředí,
teda sklo, mají indexy lomu větší než 1. Snellův zákon lomu potom přejde do tvaru
sin α = n
2
sin β
z čehož vyplývá, že úhel lomu musí být menší než úhel dopadu. V takovém případě nastává lom světla ke kolmici
dopadu.
Obr. E5.2
Při některých opakováních pokusu s různou volbou úhlů dopadu můžeme získat vícero dvojic odpovídajících si
úhlů lomu a dopadu. Z nich můžeme poměrně přesně určit index lomu skla, ze kterého je hranol zhotovený (n
2
= 1, 5).
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...69
Powered by FlippingBook