Návod "GON / GON+" - page 24

22
E6 Přechod paprsků rovinným rozhraním z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí
Pomůcky:
skleněný hranol (27)
skleněná ploskovypuklá čočka (6)
skleněná planparalelní vrstva (12)
model optického vlákna (14)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice (F)
stínidla
pravítko nebo čtvercová milimetrová síť
Sestavení a uskutečnění pokusu
E6a Lom na rovinné hraně skleněné ploskovypuklé čočky (GON)
Pomocí stínidel upravíme více paprskový zdroj světla na jedno paprskový. Paprsek necháme dopadat kolmo na
vypouklé rozhraní vzduch/sklo ploskovypuklé čočky podle obr. E6.1. Paprsek proto při dopadu na tomhle prvním
rozhraní nemění svůj směr, prochází skleněnou vrstvou (toto optické prostředí označíme indexem 1) a po dopadu na
rozhraní pod úhlem α se láme v bodu A do vzduchu (index 2) pod úhlem β. Obě prostředí charakterizují absolutní indexy
lomu n
1
a n
2
. Úhel lomu β je větší než úhel dopadu. Říkáme, že lomený paprsek se
láme od kolmice
. Pomocí úhloměrné
stupnice je možno zjistit velikosti obou úhlů, resp. v krátkém čase určit několik dvojic těchto úhlů.
Vyhodnocení pokusu
Snellův zákon pro lom světla na rozhraní dvou prostředí v případě na obr. E6.1 má pro index lomu n
1
a index
lomu vzduchu n
2
=1 tvar
n
1
sin
α
= sin
β
Vzhledem k tomu, že index lomu skla je větší než 1, úhel lomu musí být větší než úhel dopadu. V tomto případě nastává
lom světla od kolmice dopadu.
Obr. E6.1
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...69
Powered by FlippingBook