Návod "GON / GON+" - page 29

27
E7 Přechod paprsků skleněnou planparalelní vrstvou (GON/GON+)
Pomůcky:
skleněná planparalelní vrstva (12) nebo (29)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice
stínidla
čtvercová milimetrová síť
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pokus sestavíme podle obr. E7.1. Zdroj světla, upravený na jedno paprskový, umístíme tak, aby paprsek
dopadal na planparalelní vrstvu pod úhlem α. Na prvním rozhraní vzduchu a skla v bodě A pozorujeme, že dochází
k lomu ke kolmici dopadu pod úhlem β. Na druhém rozhraní, při výstupu paprsku ze skleněné planparalelní vrstvy v bodě
B, pozorujeme lom světla od kolmice dopadu. Úhloměrnou stupnicí se můžeme přesvědčit, že paprsek vystupuje v bodě
B ze skleněné planparalelní vrstvy pod stejným úhlem α, pod jakým na ni dopadá v bodě A. Vidíme, že přechodem
paprsku planparalelní vrstvou
nedochází ke změně jeho směru
, ale jen k
rovnoběžnému posunutí
d paprsku
vystupujícího z vrstvy vzhledem k vstupujícímu do vrstvy, jejíž tloušťka je h.
V další části pokusu postupně měníme velikost úhlu dopadu paprsku do bodu A a pozorujeme změnu závislosti
velikosti vzájemného posunutí paprsků d na úhlu dopadu α. Čím je úhel dopadu větší, tím je větší i vzájemné posunutí
obou paprsků. Využitím úhloměrné stupnice a čtvercové milimetrové sítě, resp. jiného délkového měřidla, můžeme
některé zodpovídající si hodnoty úhlů a posunutí odměřit.
Obr. E7.1
Vyhodnocení pokusu
Po průchodu světelných paprsků planparalelní skleněnou vrstvou zůstávají dopadající paprsek a paprsek
vycházející z planparalelní vrstvy rovnoběžné a vzájemně posunuté. S využitím obr. E7.1 můžeme vyjádřit velikost
posunutí d vztahem:
cos
)
sin(
h d
V uvažovaném případě nastává na prvním rozhraní vzduchu (index 1) a skla (index 2) v bodě A lom světla ke
kolmici (n
1
<n
2
) a na druhém rozhraní v bodě B lom od kolmice dopadu. Vzhledem k tomu, že úhel dopadu α je menší
než úhel lomu β a úhly nabývají velikosti pouze pro hodnoty z prvního kvadrantu, vychází pro znaménko velikosti
vzájemného posunutí kladná hodnota. S rostoucím úhlem dopadu se zvětšuje velikost vzájemného posunutí paprsku
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...69
Powered by FlippingBook