Návod "GON / GON+" - page 31

29
E8 Přechod paprsků planparalelní vrstvou ze vzduchu (GON+)
Pomůcky:
skleněné planparalelní vrstvy (2 kusy) (29)
skleněná planparalelní vrstva (28)
úhloměr nebo úhloměrnou stupnici (F)
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pokus sestavíme podle obr. E8.1. Planparalelní vrstvu ze vzduchu vytvoříme v prostoru, ohraničeného z obou
stran stejnou skleněnou planparalelní vrstvou (nebo z jedné strany použijeme vrstvu s čtvercovou podstavou). Zdroj
světla, který stínidly upravíme na jedno paprskový, umístíme tak aby byl co nejblíže ke skleněné planparalelní vrstvě a
aby paprsek dopadal na vzduchovou planparalelní vrstvu pod úhlem α. Na prvním rozhraní vzduchu a skla v bodě A
pozorujeme, že dochází k lomu od kolmice dopadu pod úhlem β. Na druhém rozhraní, při výstupu paprsku ze skleněné
planparalelní vrstvy v bodě B pozorujeme lom světla ke kolmici dopadu. Úhloměrnou stupnicí se můžeme přesvědčit,
že paprsek vystupuje v bodě B ze vzduchové planparalelní vrstvy pod stejným úhlem α, pod jakým na ni dopadá v bodě
A. Vidíme, že přechodem paprsku planparalelní vrstvou
nedochází ke změně jeho směru
, ale jen k
rovnoběžnému
posunutí
d paprsku vystupujícího z vrstvy vzhledem k vstupujícímu do vrstvy, jejíž hloubka je h.
Obr. E8.1
V další části pokusu postupně
měníme velikost úhlu
dopadu paprsku do bodu A a pozorujeme změnu závislosti
velikosti vzájemného posunutí paprsků d od úhlu dopadu α. Čím je úhel dopadu větší, tím je větší i vzájemné posunutí
obou paprsků. Využitím úhloměrné stupnice a čtvercové milimetrové sítě, resp. jiného délkového měřidla, můžeme
některé navzájem si odpovídající hodnoty úhlů a posunutí odměřit.
Vyhodnocení pokusu
Po přechodu světelných paprsků planparalelní skleněnou vrstvou zůstávají dopadající paprsek a paprsek
vycházející z planparalelní vrstvy rovnoběžné a vzájemně posunuté. S využitím obr. E8-1 můžeme vyjádřit velikost
posunutím d vztahem:
cos
)
sin(
h d
V uvažovaném případě nastává na prvním rozhraní skla a vzduchu v bodě A lom světla od kolmice (n
1
>n
2
) a na
druhém rozhraní v bodě B lom ke kolmici dopadu. Vzhledem k tomu, že úhel dopadu α je větší než úhel lomu β a úhly
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...69
Powered by FlippingBook