Návod "GON / GON+" - page 32

30
nabývají velikost jenom pro hodnoty z prvního kvadrantu, vychází pro znaménko hodnota velikosti vzájemného posunutí
záporná hodnota. S rostoucím úhlem dopadu se zvětšuje absolutní hodnota velikosti vzájemného posunutí dopadajícího
paprsku na planparalelní vrstvu a paprsku z ní vycházejícího. Toto posunutí stejně přímo úměrně závisí i od tloušťky
skleněné vrstvy h. Obě závislosti se dají pokusně lehce demonstrovat.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...69
Powered by FlippingBook