Návod "GON / GON+" - page 33

31
E9 Přechod paprsků skleněným trojbokým hranolem
Pomůcky:
skleněný trojboký hranol (26) nebo (13)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E9a Přechod paprsků skleněným hranolem (GON/GON+)
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový a na plechové tabuli uskutečníme
pokus podle obr. E9.1
Obr. E9.1
Paprsek dopadající na hranol (26) nebo (13) s lámavým úhlem φ se odchyluje od původního směru o tzv.
deviační úhel δ.
Velikost deviačního úhlu
ovlivňuje lom paprsku v bodě A i v bodě B hranolu (obr. E9.1). V případě
hranolu ze skla a okolního prostředí ze vzduchu nastává na prvním rozhraní - na první lámavé ploše v bodě A - lom ke
kolmici. Na druhé lámavé ploše v bodě B se paprsek láme od kolmice. Součet úhlů, o které se odchyluje paprsek při
lomu v bodech A i B od směru původních paprsků, je rovný deviaci δ od původního směru, určeného dopadajícím
paprskem na hranol. V průběhu pokusu pozorujeme, že pokud měníme úhel dopadu α paprsku v bodě A na první lámavé
ploše hranolu, mění se i výsledná deviace paprsku, vycházejícího z hranolu v bodě B. O tom, zda se deviační úhel
zvětšuje nebo zmenšuje, se dá velmi jednoduše rozhodnout i bez měření velikosti úhlů. Stačí sledovat pohyb stopy
paprsku, vycházejícího z hranolu v bodě B, například na stěně.
V případě, že úhel dopadu na druhou lámavou plochu v bodu B je větší jako mezní úhel, nastane úplný odraz a
paprsek se odráží do prostoru hranolu.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...69
Powered by FlippingBook