Návod "GON / GON+" - page 35

33
E10 Přechod paprsků trojbokým hranolem ze vzduchu
Pomůcky:
trojboký hranol ze vzduchu (25)
úhloměr nebo úhloměrná stupnice
stínidla
pravítko
skleněná planparalelní vrstva (28)
skleněná planparalelní vrstva (29)
Sestavení a uskutečnění pokusu
E10a Přechod paprsků trojbokým hranolem ze vzduchu (GON+)
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový a na plechové tabuli uskutečníme
pokus podle obr. E10.1. Prostor ze skla je možno zvětšit po obou stranách hranolu ze vzduchu přidáním skleněné
planparalelní vrstvy (28) nebo skleněné planparalelní vrstvy (29).
Paprsek dopadající na hranol s lámavým úhlem φ se odchyluje od původního směru o tzv. deviační úhel δ.
Velikost deviačního úhlu
ovlivňuje lom paprsku v bodě A i v bodě B hranolu (obr. E10.1). V případě hranolu ze vzduchu
a okolního prostředí ze skla nastává na prvním rozhraní - na první lámavé ploše v bodě A - lom světla od kolmice. Na
druhé lámavé ploše v bodě B se paprsek láme ke kolmici. Součet úhlů, o které se odchyluje paprsek při lomech v bodech
A i B od směru původních paprsků, je rovný deviaci δ od původního směru, který je určený dopadajícím paprskem na
hranol. V průběhu pokusu pozorujeme, že pokud měníme úhel dopadu α v bodě A na první lámavé ploše hranolu, mění
se i výsledná deviace paprsku, vycházejícího z hranolu v bodě B.
Obr. E10.1
V případě, že úhel dopadu na první lámavou plochu v bodě A je větší než mezní úhel, nastane úplný odraz a
paprsek se odráží zpět do skla, které obklopuje hranol ze vzduchu.
E10b Minimální deviace (GON+)
Při realizaci pokusu podle obr. E10.1 pozorujeme při určité hodnotě úhlu dopadu α (který měníme otáčením
hranolu kolem bodu A a odečítáme úhloměrnou stupnicí) minimální hodnotu deviačního úhlu δ. O tom, že jsme našli
právě hodnotu minimální deviace δ
min
se přesvědčíme tak, že měníme úhel dopadu vzhledem na tu jeho hodnotu, při
které nastala minimální deviace. Pro všechny ostatní úhly dopadu (větší nebo menší) je deviační úhel větší, než je
hodnota δ
min
.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...69
Powered by FlippingBook