Návod "GON / GON+" - page 37

35
E11 Odraz paprsků na trojbokém skleněném hranolu
Pomůcky:
trojboké skleněné hranoly (27)
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
E11a Odraz na jedné hraně (GON+)
Pokusně demonstrujeme funkci převracejících soustav v optických přístrojích. V první části sestavíme pokus
podle obr. E11.1, přičemž použijeme ze zdroje světla alespoň tři paprsky. Svazek tří paprsků, označených čísly 1 až 3,
dopadá na nejdelší lámavou hranu hranolu (27). Postupně zvětšujeme úhel dopadu z hodnoty, při které nastává lom
světla ven z hranolu do okolního vzduchového prostředí, až po hodnotu větší než je mezní úhel - situace je znázorněna
na obr. E11.1. Po dopadu paprsků nastává jejich
úplný odraz
podle zákonu odrazu. Pootočením hranolu doleva kolem
průsečíku svislé odvěsny a přepony pozorujeme, že od určitého úhlu dopadu nastává lom i odraz paprsků, dopadajících
na tuto hranu hranolu.
Obr. E11.1
E11b Odraz na dvou hranách (GON+)
Stejný svazek paprsků jako v předcházejícím pokusu E11a dopadá na odrazný hranol schématu na obr. E11.2.
Na obou odvěsnách pravoúhlého hranolu dochází k úplnému odrazu svazku paprsků. Překrytím paprsku č. 1 prstem
možno např. ukázat, že obraz je po přechodu hranolem otočený o 180°.
Obr. E11.2
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...69
Powered by FlippingBook