Návod "GON / GON+" - page 38

36
Pootočením hranolu doleva kolem průsečíku přepony a spodní odvěsny pozorujeme, že od určitého úhlu dopadu
nastává lom i odraz paprsků, dopadajících na tuto hranu hranolu.
E11c Soustava odrazných hranolů (GON+)
Kombinací odrazu svazku rovnoběžných paprsků na dvou hranolech způsoby, naznačenými na obr. E11.1 a
E11.2, možno dosáhnout změnu směru chodu zobrazovacích paprsků o 90°, resp. o 180°, která se realizuje v rovině
tabule. Jednoduché modely soustav odrazných hranolů jsou znázorněny na obrázcích E11.3 až E11.5. Přerušovanými
čarami jsou na nich znázorněny i další možné polohy odrazných hranolů, kvůli zachování přehlednosti jsou však
odražené paprsky vynechané. Zastíněním jednoho z krajních paprsků, dopadajících na první hranol, můžeme zjistit
polohu obrazu pomocí polohy chybějícího paprsku na výstupu z druhého hranolu.
Vyhodnocení pokusu
V odrazných hranolech, které jsme v předcházejících dvou pokusech modelovali pravoúhlým hranolem, dochází
při odrazech svazků paprsků na rozhraní opticky hustšího a opticky řidšího prostředí k úplným odrazům. Tím plní
odrazné hranoly
funkci zrcadel
, které zároveň i otáčejí obraz. Při poloze hranolu podle obr. E11.1 je vidět, že obraz
předmětu je otočený o 90° a při pokusu uskutečněném podle obr. E11.2 je obraz otočený o 180°. Modely převracejí
soustavy (obr. E11.3, E11.4, E11.5) jsou funkční - otáčejí obraz - pouze v rovině.
Obr E11.3
Obr. E11.4
Obr. E11.5
Ve skutečnosti jsou však tyto soustavy schopny
otáčet obrazy i v prostoru
. O orientaci obrazu (přímí,
převrácený) je možno se přesvědčit zastíněním např. krajního paprsku před vstupem do odrazných hranolů a
pozorováním paprsků, vystupujících z hranolu, resp. soustavy hranolů.
Pokud pootočíme hranol na obr. E11.1 doleva kolem průsečíku svislé odvěsny a přepony, paprsky budou v určité poloze
hranolu dopadat na přeponovou hranu pod úhlem menším než je mezní úhel. Pozorujeme lom i odraz paprsků,
dopadajících na tuto hranu hranolu. Podobně můžeme postupovat i při pokusu podle obr. E11.2 otáčením hranolu doleva
kolem průsečíku přepony a spodní odvěsny.
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...69
Powered by FlippingBook