Návod "GON / GON+" - page 39

37
E12 Odraz paprsků na trojbokém hranolu ze vzduchu (GON+)
Pomůcky:
optický trojboký hranol ze vzduchu
stínidla
úhloměr nebo úhloměrnou stupnici (F)
Sestavení a uskutečnění pokusu
Při sestavení pokusu podle obr. E12.1 použijeme více paprskový zdroj světla, kterého paprsky budou dopadat
na jednu z hran trojbokého hranolu ze vzduchu s podstavou ve tvaru rovnostranného trojúhelníku (25). Paprsky v tomto
případě dopadají na hranu hranolu ze vzduchu (na rozhraní opticky hustšího a opticky řidšího prostředí) pod úhlem 30°,
o čem se lze lehce přesvědčit i odčítáním velikosti úhlu pomocí úhloměrné stupnice. V tomto případě pozorujeme lom
paprsků do prostoru hranolu ze vzduchu, přičemž paprsky se lámou od kolmice.
Obr. E12.1
Úhel dopadu paprsků na lámavou hranu hranolu měníme otáčením celé soustavy (hranolu ze vzduchu
obklopeném prostředím ze skla) kolem jejího levého dolního rohu směrem doprava. Při otáčení soustavy uvedeným
způsobem pozorujeme zvětšování úhlu lomu paprsků do vzduchového hranolu až po hodnotu 90°. Při dalším zvětšování
úhlu dopadu (nad hodnotu mezního úhlu dopadu, který v tomto případě naměříme 42°) nastává na hraně hranolu úplný
odraz dopadajících paprsků.
Vyhodnocení pokusu
Vzhledem k tomu, že úhel dopadu na lámavou hranu je v případě použití hranolu (25) ze vzduchu menší než
mazní úhel (42°), na lámavé hraně vzduchového trojúhelníku nastává lom do prostoru hranolu. Pokud zvětšíme úhel
dopadu tak, že úplný odraz nenastává, paprsky se lámou do vnitřku vzduchového trojúhelníku. Po dopadu paprsků na
lámavé hrany ve vnitřku trojúhelníku jde vždy o lom paprsků z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí a ani v jednom
z těchto případů nemůže nastat úplný odraz. V případě pootočení prvku (17) doleva, kolem levého dolního průsečíku
jeho hran, zmenšujeme úhel paprsků na rozhraní a v určité poloze pozorujeme lom paprsků do rozhraní. Při dalším
otáčení směrem doleva (zmenšování úhlu dopadu) nastává i lom paprsků do prostředí trojúhelníku (vzduchu).
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,...69
Powered by FlippingBook