Návod "GON / GON+" - page 41

39
E13b Přechod svazku rovnoběžných paprsků (GON+)
Nechejme dopadat na rozhraní svazek pěti rovnoběžných paprsků tak, aby střední paprsek ležel v optické ose
lámavé plochy (obr. E13.2). Pozorujeme, že paprsky se na rozhraní lámou
ke kolmici dopadu
(kromě středního
paprsku, který prochází rozhraním beze změny směru). Vidíme, že svazek rovnoběžných paprsků je po lomu na vypuklé
skleněné ploše sbíhavý. Pokud použijeme rozhraní s dostatečně malým poloměrem křivosti a rozměr skleněného
prostředí ve směru optické osy, do kterého se lámou, je dostatečně velký, získáme na optické ose bod, ve kterém se po
lomu paprsky protínají. Je to obrazové ohnisko F´.
Obr. E13.2
Vyhodnocení pokusu
Přechod paprsků z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí vypuklou lámavou plochou demonstruje
zobrazovací vlastnosti spojných soustav (tvořených např. jednou nebo dvěma takovými lámavými plochami). Při
spojných optických soustavách zobrazovací paprsky směřují do druhé poloroviny, vymezené optickou osou, než je
polorovina, ve které dopadají na optickou soustavu předmětové paprsky. Důsledkem toho je, že paprsky jsou po
přechodu spojnou optickou soustavou sbíhavé. Jejich průsečíkem je
obrazové ohnisko
soustavy F´, ležící na její
optické ose.
Spojné optické soustavy jsou charakterizované kladnou obrazovou ohniskovou vzdáleností ƒ, která je měřená
od obrazového hlavního bodu k obrazovému ohnisku. Problematice hlavních bodů se budeme podrobněji věnovat
v dalších pokusech. V případech jednoduchých spojných soustav - tenkých spojných čoček - leží hlavní body čočky
v její středě, tj. v průsečíku čočky a její optické osy.
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,...69
Powered by FlippingBook