Návod "GON / GON+" - page 42

40
E14 Přechod paprsků dutým rozhraním z opticky řidšího do opticky hustšího prostředí
Pomůcky:
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
pravá část skleněného ohraničení dvojduté čočky ze vzduchu (21)
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
E14a Přechod jednoho paprsku (GON+)
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový. Pravou část čočky (21) umístíme tak
(obr E14.1), aby se přes její dutou lámavou hranu lámal světelný paprsek ze vzduchu do skla. Z druhé strany části čočky
(21) přiložíme k její rovné, nevypuklé ploše skleněnou planparalelní vrstvu (28) nebo (12). Tím zvětšíme velikost prostoru
ze skla, do kterého se bude paprsek na vypuklém rozhraní lámat.
Při dopadu paprsku do bodu A pozorujeme jeho
lom ke kolmici
dopadu. Kolmici dopadu můžeme najít jako
spojnici středu křivosti S lámavé plochy (poloměry křivosti kulových ploch jednotlivých prvků jsou uvedeny v úvodních
částech) s bodem dopadu paprsku a zakreslit jej propisovačkou na tabuli.
Obr. E14.1
E14b Přechod svazku rovnoběžných paprsků (GON+)
Nechejme dopadat na rozhraní svazek pěti rovnoběžných paprsků tak, aby střední paprsek ležel v optické ose
lámavé plochy (obr. E14.2). Pozorujeme, že paprsky se na rozhraní lámou ke kolmici dopadu (kromě středního paprsku,
který prochází rozhraním beze změny směru). Vidíme, že svazek rovnoběžných paprsků je po lomu na duté skleněné
ploše rozbíhavý. Prodloužením lomených paprsků na opačnou stranu, na stranu předmětnou (z které dopadají paprsky
na rozhraní), získáme na optické ose bod. Tímto bodem jakoby zdánlivě pocházely paprsky lomené do prostředí ze skla
- je to
obrazové ohnisko
F´.
Obr. E14.2
1...,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,...69
Powered by FlippingBook