Návod "GON / GON+" - page 44

42
E15 Přechod paprsků vypuklým rozhraním z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí
Pomůcky:
levá část skleněného ohraničení čočky ze vzduchu (21)
stínidla
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
Sestavení a uskutečnění pokusu
E15a Přechod jednoho paprsku (GON+)
Obr. 15.1
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový. Levá část čočky (21) umístíme tak
(obr. E15.1), aby paprsek do ní dopadal přes rovinnou přímou lámavou hranu. Prostor ze skla, z kterého dopadá paprsek
na rozhraní a láme se do vzduchu, je možno zvětšit přidáním planparalelní skleněné vrstvy (28) nebo (12). Při dopadu
paprsku do bodu A pozorujeme jeho
lom od kolmice
dopadu. Kolmici dopadu můžeme najít jako spojnici středu křivosti
S lámavé plochy (poloměry křivosti lámavých ploch jednotlivých prvků jsou uvedeny v úvodních částech) s bodem
dopadu A paprsku a zakreslit jej propisovačkou na tabuli.
E15b Přechod svazku rovnoběžných paprsků (GON+)
Nechejme dopadat na rozhraní svazek pěti rovnoběžných paprsků tak, aby střední paprsek ležel v optické ose
lámavé plochy (obr. E15.2). Pozorujeme, že paprsky se na rozhraní lámou od kolmice dopadu (kromě středního paprsku,
který prochází rozhraním beze změny směru). Vidíme, že svazek rovnoběžných paprsků je po lomu na vypuklém
rozhraní sklo - vzduch rozbíhavý Prodloužením lomených paprsků na opačnou stranu, na stranu předmětnou (z které
dopadají paprsky na rozhraní), získáme na optické ose bod. Tímto bodem jakoby zdánlivě pocházely paprsky lomené
do prostředí ze skla - je to
obrazové ohnisko
F´.
Obr. E15.2
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,...69
Powered by FlippingBook