Návod "GON / GON+" - page 46

44
E16 Přechod paprsků dutým rozhraním z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí
Pomůcky:
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
levá část skleněného ohraničení dvojduté čočky ze vzduchu (23)
stínidla
Sestavení a uskutečnění pokusu
E16a Přechod jednoho paprsku (GON+)
Upravíme více paprskový zdroj světla pomocí stínidel na jedno paprskový. Levou část čočky (23) umístíme tak
(obr E16.1), aby se přes její lámavou hranu lámal světelný paprsek ze skla do vzduchu. Z druhé, levé strany čočky (23)
můžeme zvětšit velikost skleněného prostoru, z kterého na lámavé rozhraní dopadají paprsky, přiložením skleněné
planparalelní vrstvy (28) nebo (12) k její rovné, nevypuklé ploše.
Obr. E16.1
Při dopadu paprsku do bodu A pozorujeme jeho
lom od kolmice
dopadu, protože index lomu n>1. Kolmici
dopadu můžeme najít jako spojnici středu křivosti S lámavé plochy (poloměry křivosti kulových ploch jednotlivých prvků
jsou uvedeny v úvodních částech) s bodem dopadu A paprsku.
E16b Přechod svazku rovnoběžných paprsků (GON+)
Nechejme dopadat na rozhraní svazek pěti rovnoběžných paprsků tak, aby střední paprsek ležel v optické ose
lámavé plochy (obr. E16-2). Pozorujeme, že paprsky se na rozhraní lámou od kolmice dopadu (kromě středního
paprsku, který prochází rozhraním beze změny směru). Vidíme, že svazek rovnoběžných paprsků je po lomu na duté
vzduchové vrstvě sbíhavý. Paprsky se protínají v jednom bodě na optické ose - v
obrazovém ohnisku
F´.
Obr. E16.2
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,...69
Powered by FlippingBook