Návod "GON / GON+" - page 47

45
Vyhodnocení pokusu
Přechod paprsků z opticky hustšího do opticky řidšího prostředí dutou vzduchovou (resp. vypuklou skleněnou)
lámavou plochou demonstruje podobně jako při pokusu E13 zobrazovací vlastnosti spojných optických soustav. I při
této spojné optické soustavě zobrazovací paprsky směřují do druhé poloroviny, vymezené optickou osou, vzhledem na
polorovinu, ve které na ni dopadají předmětové zobrazovací paprsky. Důsledkem toho je, že paprsky jsou po přechodu
soustavou sbíhavé. Průsečíkem sbíhavých paprsků je obrazové ohnisko soustavy F´, ležící na její optické ose.
Poznámka
Výsledky pokusů E13 až E16 jsou založeny na pozorování lomu světla jednou lámavou plochou. Budou východiskem
při uskutečňováni pokusů založených na zobrazování dvěma centrovanými soustavami - rozhraními, které vytvářejí
známé optické prvky - čočky. Při nich ukážeme „netradiční“ zobrazovací vlastnosti čoček.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,...69
Powered by FlippingBook