Návod "GON / GON+" - page 5

3
1. Úvod
Předkládaná publikace je zaměřena na metodické využití obou části optické soupravy l
aserová optika (GON)
a její nadstavby
GON+.
Souprava GON obsahuje prvky
tradiční
geometrické optiky (čočky a další optické prvky ze skla,
okolní prostředí je vzduch). Nadstavba GON+ obsahuje hlavně prvky
netradiční
geometrické optiky (čočky a jiné optické
prvky ze vzduchu, okolní prostředí je sklo) a další doplňky.
O kvalitě a potřebě soupravy GON pro školní praxi svědčí kromě pozitivních ohlasů učitelů ze škol také její
ocenění Zlatá Medacta 1997. Nadstavba GON+, vyvinuta prvním z autorů publikace, znamená rozšíření původní
soupravy po obsahové i metodicko-didaktické stránce. Netradiční pokusy, které umožňuje realizovat souprava GON+,
mají výrazný vliv na vzbuzení poznávacího zájmu žáků ve vyučování fyziky a disponují výrazným motivačním nábojem.
Předkládaná publikace poskytuje uživatelům obou částí soupravy potřebné metodické pokyny na uskutečnění
jednotlivých pokusů, které je možné realizovat
od úrovně základní školy až po vysokoškolskou přípravu
budoucích
učitelů fyziky.
Rychlou orientaci v nabízených pokusech může čitatel získat už v obsahu, kde je kromě standardních údajů
(označení pokusu, jeho název a strana) uvedené i označení soupravy, z které je nutné použít prvky na realizaci pokusu.
Stručný přehled o pokusech poskytuje část 3.1 - „Rychlý úvod k pokusům“, ve které je každý pokus představený
obrázkem a jednoduchým komentářem, týkajícím se základního jevu, na který je pokus vázaný. V části 3.2 - „Průvodce
pokusy“ - jsou uvedeny podrobné návody na uskutečnění pokusů, včetně jejich vyhodnocení a dalších námětů,
souvisejících s obsahovým zaměřením pokusu, na využití ve vyučování.
Optická souprava používá jako prostředí, ve kterých se šíří optické paprsky,
sklo a vzduch
, což nevyžaduje
časově náročnou manipulaci při přípravě experimentálního zařízení a při jeho skladování. Pokusy se uskutečňují na bílé
plechové tabuli, na které jsou pomocí magnetické podložky upevňované optické prvky, včetně zdroje světla - více
paprskového laseru i fólií s modely některých optických zařízení.
Základní vlastnosti a charakteristiky optické soupravy
GON a GON+ je možno uvést v následujících bodech:
soupravy umožňují uskutečnit sérii pokusů na kvalitativní i kvantitativní úrovni s využitím
tradičních optických
prvků
ze skla (např. odraz světa, zobrazovacích vlastností rovinných, dutých a vypuklých zrcadel, lom světla
na rozhraní dvou prostředí, lom světla hranolem, určení minimální deviace a indexu lomu hranolu při průchodu
světla hranolem, přechod světla planparalelní vrstvou, přechod světla dutým a vypuklým rozhraním,
zobrazovací vlastnosti dvojvypuklé a dvojduté čočky)
souprava GON+ obsahuje
netradiční optické prvky
, vytvořené ze vzduchu a ohraničené prostředím ze skla.
Rozměry (resp. poloměry křivosti) těchto prvků jsou stejné jako rozměry optických prvků ze skla, používaných
při tradičních pokusech. Tyto netradiční optické prvky umožňují uskutečnit širokou škálu pokusů, analogických
tradičním pokusům, avšak s „překvapujícími“ výsledky
součástí soupravy je na pracovním listu zobrazená
úhloměrná stupnice
(Hartlův optický kruh), s využitím které
je možno spolu s přiloženou čtvercovou milimetrovou sítí na průhledné fólii (případně s pravítkem) a
školním
úhloměrem
v případě potřeby kvantitativně vyhodnotit víceré pokusy (měření vzdáleností, určení poloh
hlavních bodů hrubých čoček a jejich ohniskových vzdáleností, měření úhlů dopadu, lomu apod.)
na pracovních listech jsou zobrazeny i jednoduchá
schémata optických zařízení
(Galileův a Keplerův
dalekohled, fotoaparát, oko, atd.), určené na demonstraci a diskusi principů jejich činnosti
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...69
Powered by FlippingBook