Návod "GON / GON+" - page 50

48
E18 Přechod paprsků dvojdutou čočkou, opticky hustější než je okolní prostředí
Pomůcky:
stínidla
skleněná dvojdutá čočka (5) nebo (24)
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E18a Přechod svazku paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON/GON+)
Obr. E18.1
Pokus sestavíme podle obr. E18.1. Svazek paprsků dopadá ze vzduchu na skleněnou čočku (5) nebo (24) tak,
že střední paprsek se šíří ve směru optické osy čočky. Vidíme, že čočka má vlastnosti
rozptylné soustavy
a paprsky
jsou po přechodu čočkou rozbíhavé - nevytváří reálný obraz. Získat můžeme jenom jejich zdánlivý průsečík, pokud
zakreslíme jejich prodloužení do té poloroviny, z které paprsky na čočku dopadají. Tyto prodloužení vytváří na optické
ose neskutečný obraz (předmětu umístěného v nevlastním bodě vlevo na optické ose) - obrazové ohnisko F´.
E18b Přechod svazku paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON/GON+)
Obrazovým ohniskem F´ prochází
obrazová ohnisková rovina
čočky φ´, která je kolmá na optickou osu
Nechejme dopadat na skleněnou čočku svazek navzájem rovnoběžných paprsků, které ale nejsou rovnoběžné
s optickou osou (obr. E18.2). Stejným způsobem jako v předcházejícím pokusu najdeme průsečíky prodloužených
paprsků, které jsou po přechodu čočkou rozbíhavé. Pokud vyznačíme na tabuli obrazovou ohniskovou rovinu, můžeme
jednoduše ověřit pravidlo, že tyto paprsky se zdánlivě protínají v jednom bodě obrazové ohniskové roviny. Pokud však
budou tyto paprsky, dopadající na čočku, svírat s optickou osou větší úhly, projeví se výraznější zobrazovací chyby
čočky a paprsky se nebudou protínat přesně v ohniskové rovině.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,...69
Powered by FlippingBook