Návod "GON / GON+" - page 53

51
E19b Přechod svazku paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON+)
Obrazovým ohniskem F´ prochází obrazová ohnisková rovina čočky φ´, která je kolmá na optickou osu Pokud
necháme dopadat na vzduchovou čočku (21) svazek navzájem rovnoběžných paprsků, které ale nejsou rovnoběžné
s optickou osou (obr. E19.2), po přechodu čočkou se prodloužení paprsků zdánlivě protínají v jednom bodě
ohniskové
roviny
. Ohniskovou rovinu můžeme zakreslit propisovačkou na tabuli a uvedené pravidlo jednoduše ověřit.
Pokud budou paprsky, dopadající na čočku, svírat s optickou osou větší úhly, projeví se výraznější zobrazovací
chyby čočky a paprsky se nebudou protínat přesně v ohniskové rovině.
Obr. E19.2
Vyhodnocení pokusu
Vzduchová dvojvypuklá čočka je optická soustava, složena z dvou centrovaných optických soustav (dvou
vzduchových vypuklých lámavých rozhraní s totožnými optickými osami, resp. dvou skleněných dutých lámavých
rozhraní). Zobrazovací vlastnosti lámavých rozhraní, z kterých se tato čočka skládá, jsou podrobně rozebírané
v pokusech E14 a E15. Z chodu zobrazovacích paprsků vyplývá, že dvojvypuklá čočka z opticky řidšího materiálu než
je okolní prostředí, je rozptylnou optickou soustavou. Obrazovým ohniskem, kolmo na optickou osu, prochází obrazová
ohnisková rovina, ve které se protínají svazky vzájemně rovnoběžných paprsků, dopadajících na čočku.
1...,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,...69
Powered by FlippingBook