Návod "GON / GON+" - page 54

52
E20 Přechod paprsků dvojdutou čočkou, opticky řidší než je okolní prostředí
Pomůcky:
skleněná planparalelní vrstva (28) nebo (12)
čočka ze vzduchu v prostředí ze skla (23)
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E20a Přechod svazku paprsků rovnoběžných s optickou osou (GON+)
Pokus sestavíme podle obr. E20.1. Svazek paprsků dopadá ze skla na dvojdutou čočku ze vzduchu (23)
v prostředí ze skla tak, že střední paprsek se šíří ve směru optické osy čočky. Vidíme, že čočka má vlastnosti
spojné
soustavy
a paprsky se po přechodu čočkou protínají na optické ose v jednom bodě,
v obrazovém ohnisku
F´. Kvůli
zvětšení rozměrů obrazového prostoru ze skla je možno k pravé části čočky přiložit skleněné planparalelní vrstvy.
Obr. E20.1
E20b Přechod svazku paprsků nerovnoběžných s optickou osou (GON+)
Obrazovým ohniskem F´ přechází
obrazová ohnisková rovina
čočky φ´, která je kolmá na optickou osu. Pokud
necháme dopadat na čočku (23) svazek navzájem rovnoběžných paprsků, které ale nejsou rovnoběžné s optickou osou
(obr. E20.2), po přechodu čočkou se tyto paprsky protínají v jednom bodě ohniskové roviny. Ohniskovou rovinu můžeme
zakreslit propisovačkou na tabuli a daný průsečík paprsků lehce najít. Pokud budou paprsky dopadající na čočku svírat
s optickou osou větší úhly, projeví se výraznější zobrazovací chyby čočky a paprsky se nebudou protínat přesně
v ohniskové rovině. Prostor ze skla je možno vpravo od čočky zvětšit přidáním skleněných planparalelních vrstev.
E20c Velmi tlustá dvojdutá čočka ze vzduchu
V pokusu, sestaveném podle obr. E20.1 (bez skleněné planparalelní vrstvy) budeme postupně zvětšovat
tloušťku vzduchové čočky jednoduchým zvětšováním vzdálenosti mezi oběma skleněnými prvky, které vytvářejí čočku.
Pozorujeme, že paprsky se se zvětšující se hloubkou čočky protínají čím dál blíž při vrcholu druhé lámavé plochy, tj.
zmenšuje se ohnisková vzdálenost čočky. Při určité hodnotě tloušťky čočky jsou paprsky po přechodu čočkou rozbíhavé,
zobrazovací vlastnosti se změnily ze spojných na rozptylné.
1...,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,...69
Powered by FlippingBook