Návod "GON / GON+" - page 55

53
Vyhodnocení pokusu
Vzduchová dvojdutá čočka je optická soustava, složena z dvou centrovaných optických soustav (dvou kulových
lámavých rozhraní s totožnými optickými osami). Zobrazovací vlastnosti lámavých rozhraní, z kterých se tato čočka
skládá, jsou podrobně rozebírané v pokusech E13 a E16. Z chodu zobrazovacích paprsků vyplývá, že dvojdutá čočka
z opticky řidšího materiálu než je okolní prostředí, je spojnou optickou soustavou. Poloha jejího ohniska závisí od
tloušťky čočky - čím je tloušťka čočky větší, tím je obrazová ohnisková vzdálenost menší. Při určité hodnotě tloušťky
čočky začínají z čočky vycházet rozptýlené zobrazovací paprsky, čočka získává zobrazovací vlastnosti rozptylné optické
soustavy. Obrazovým ohniskem, kolmo na optickou osu, přechází obrazová ohnisková rovina, v které se protínají svazky
vzájemně rovnoběžných paprsků, dopadajících na čočku.
1...,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,...69
Powered by FlippingBook