Návod "GON / GON+" - page 56

54
E21 Základní parametry a charakteristiky tlustých čoček
E21a Určení poloměrů křivosti lámavých a odrazných ploch (GON/GON+)
Pomůcky:
skleněná dvojvypuklá čočka (22) nebo (2)
pravítko nebo čtvercová milimetrová síť
Sestavení a uskutečnění pokusu
Čočky v soupravě jsou vytvořeny tak, že jejich lámavé plochy jsou částí
válcových ploch s kruhovými
podstavami
, které mají stejné poloměry křivosti. Část jejich podstavy, promítnutá do roviny čtvercové milimetrové sítě,
vytváří kruhový odsek. Čočku (22), resp. jinou, jejíž poloměr křivosti lámavé plochy chceme zjistit, položíme na
čtvercovou milimetrovou síť tak, abychom mohli odčítat velikost tětivy a výšku, odpovídajícímu danému kruhovému
odseku (obr. E21.1). Obrysy čočky je možno i obkreslit na papír a potom příslušné rozměry odměřit. Pomocí těchto
hodnot vypočítáme poloměr křivosti. Optické prvky na obrázcích v této části nezobrazujeme celé, ale jenom části jejich
zaoblených úseků.
Obr. E21.1
Vyhodnocení pokusu
Odměřením délky tětivy t a výšky kruhového odseku v pomocí čtvercovémilimetrové sítě určíme poloměr křivosti
r kruhového oblouku (lámavé plochy) podle vztahu
v
t v
r
8
4
2 2
Poloměry křivosti čoček jsou zpravidla určované i se znaménky. Při některých výpočtech budeme používat
znaménkovou dohodu
podle obrázků E21.2, E21.3, na kterých jsou znázorněny
1...,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,...69
Powered by FlippingBook