Návod "GON / GON+" - page 57

55
Obr. E21.2
Obr. E21.3
velikosti poloměrů křivosti r
1
, r
2
skleněné dvojvypuklé a dvojduté čočky. Body S
1
a S
2
jsou středy křivosti jednotlivých
ploch, n
1
je index lomu materiálu, z kterého je zhotovena čočka a n
2
je index lomu okolního prostředí. V případě
ploskoduté, resp. ploskovypuklé čočky uvažujeme hodnotu poloměru křivosti rovinné plochy nekonečně velkou.
E21b Pokusné určení poloh hlavních rovin hrubé čočky (GON/GON+)
Pomůcky:
skleněná dvojvypuklá čočka (22) nebo (2)
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
Ohnisková vzdálenost čoček je ve všeobecnosti definovaná jako vzdálenost dvou bodů na optické ose - hlavního
bodu a ohniska čočky. Tato vzdálenost se měří od hlavního bodu
2
k ohnisku, v případě obrazové ohniskové vzdálenosti
mezi obrazovým hlavním bodem H´ a obrazovým ohniskem F´.
Předmětovou ohniskovou vzdálenost
určuje
vzdálenost
hlavního předmětového bodu H a předmětového ohniska F
.
Pro tenké čočky jsou polohy středů křivosti S
1
, S
2
kulových lámavých ploch čoček, vrcholů lámavých ploch V
1
,
V
2
a hlavních bodů H, H´ totožné. Pokud chceme výrazněji omezit chyby při určování parametrů tlustějších čoček (tj.
takových, které mají větší vzájemnou vzdálenost vrcholů dvojích lámavých ploch než tenké čočky), musíme brát do
úvahy rozdílnost poloh hlavních bodů a vrcholů i výše uváděnou definici ohniskových vzdáleností.
Pokusné určení poloh hlavních kladných rovin - předmětové λ a obrazové λ´ a příslušných hlavních bodů H a
H´- ukážeme s použitím dvojvypuklé skleněné čočky (např. (22) podle obr. E21.4. Na obrázku kvůli zjednodušení
zobrazujeme pouze zaoblené části čočky.
Na čočku necháme dopadat jeden paprsek, rovnoběžný s optickou osou. Po lomech na obou hranách prochází
paprsek v obrazovém prostoru obrazovým ohniskem F´. Udělejme prodloužení paprsku, dopadajícího z předmětového
prostoru na první lámavé rozhraní, do prostoru čočky. Stejně tak do prostoru čočky prodloužíme paprsek, který po lomu
na druhém rozhraní prochází obrazovým ohniskem. Tyto prodloužení můžeme zakreslit propisovačkou na plechovou
2
Hlavní kladná předmětová a obrazová rovina jsou dvě roviny, v kterých leží navzájem sdružené body při zobrazování čočkou. Poměr příčných
odlehlostí těchto bodů od optické osy je rovný 1 (pro záporné hlavní roviny –1). Obě roviny jsou kolmé na optickou osu, jejich průnikem s optickou
osou je hlavní předmětový bod H a hlavní obrazový bod H´.
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...69
Powered by FlippingBook