Návod "GON / GON+" - page 58

56
tabuli. Obě prodloužení (na obr. E21.4 znázorněné čárkovanou čárou) se protínají v bodě, který patří do
obrazové
hlavní roviny
λ´. Průsečík této roviny s optickou osou je hlavní
obrazový bod
H´.
Při určování předmětové hlavní roviny využijeme zobrazovací paprsek, procházející předmětovým ohniskem F.
Pokud neznáme polohu ohniska, pokoušíme se najít takovou polohu paprsku, dopadajícího na první lámavé rozhraní
Obr. E21.4
čočky, aby paprsek po průchodu čočkou byl rovnoběžný s optickou osou. V bodě, ve kterém paprsek dopadající na
čočku protíná optickou osu, leží předmětové ohnisko F. Uvažovaný paprsek se po průchodu lámavým rozhraním čočky
láme tak, že se šíří rovnoběžně s optickou osou (obr. E21-5). Prodloužíme paprsek, dopadající na první rozhraní
v předmětovém prostoru, do prostoru čočky. Stejně tak prodloužíme do prostoru čočky paprsek, který se láme
rovnoběžně s optickou osou. Obě prodloužení je možno zakreslit na plechovou tabuli, na obrázku jsou znázorněny
přerušovanou čarou. Protínají se v bodě, ležícím v
předmětové hlavní rovině
λ. Průsečík této roviny s optickou osou
je
hlavní předmětový bod
H.
Obr. 21.5
Potřebné vzdálenosti měříme při pokusech pomocí čtvercové milimetrové sítě nebo pomocí pravítka.
Vyhodnocení pokusu
Přesnost měření při určování poloh
hlavních bodů
není velká, limitovaná je poměrně velkou nepřesností
odčítávání vzdáleností a nepřesností při vyznačování zdánlivého šíření paprsků. Výsledky získané pokusně se můžou
proto odlišovat od výsledků, získaných výpočtem.
Pro vzdálenost obrazového hlavního bodu H´od vrcholu druhé kulové lámavé plochy V2 platí vztah
nr r d n
dr
HV
)
( )1 (
´
1 2
2
2
  

1...,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57 59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,...69
Powered by FlippingBook