Návod "GON / GON+" - page 59

57
V tomto vztahu je n index lomu čočky za předpokladu, že index lomu okolního prostředí má hodnotu jedna, d je tloušťkou
čočky (kladná vzdálenost jejich vrcholů), r
1
, r
2
jsou poloměry křivosti kulových lámavých ploch (se znaménky, určenými
podle obr. E21.2). Podobně platí pro vzdálenost předmětového hlavního bodu H od vrcholu první kulové lámavé plochy
V
1
vztah
nr r d n
dr
HV
)
( )1 (
1 2
1
1
  

E21c Určení ohniskové vzdálenosti hrubé čočky (GON/GON+)
Pomůcky:
skleněná dvojvypuklá čočka (22) nebo (2)
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
Pokus sestavíme podle návodu, uvedeném na obr. E21.6.
Obr. E21.6
Postupem, diskutovaným v předcházející části, najdeme polohy hlavních bodů H, H´ čočky. Obrazové ohnisko F´
najdeme jako průsečík paprsků, které se po dopadu na čočku v rovnoběžném svazku s optickou osou lámou právě do
tohoto ohniska.
Předmětová a obrazová ohnisková vzdálenost
mají stejně velké absolutní hodnoty, což se dá využít
na nalezení polohy předmětového ohniska F.
Vyhodnocení pokusu
Pro tenké čočky jsou ohniskové vzdálenosti určené vzájemnou vzdáleností středů čoček a ohnisek. Při tlustých
čočkách, tj. takových, jejichž tloušťka není zanedbatelná, je potřeba při přesnějším určování ohniskových vzdáleností
respektovat definici ohniskové vzdálenosti jako vzdálenosti hlavních bodů a příslušných ohnisek. Pokusně zjištěnou
velikost obrazové ohniskové vzdálenosti hrubé čočky můžeme porovnat s hodnotou vypočítanou ze vztahu
21
2
2 1
)1 ( 1 1
)1 (
1
´
1
rr
d
n
n
r r
n
f
f


   
1...,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58 60,61,62,63,64,65,66,67,68,...69
Powered by FlippingBook