Návod "GON / GON+" - page 61

59
E22 Oko jako optická soustava
Pomůcky:
dvojvypuklé skleněné spojné čočky (1), (2), (3), (4)
dvojdutá skleněná rozptylná čočka (5)
pracovní list A
stínidla
pravítko
Sestavení a uskutečnění pokusu
E22a Model zdravého oka (GON)
Na tabuli umístíme pracovní list A, na kterém je znázorněn jednoduchý
model oka
s vyznačením sítnice, optické
osy, poloh oční a korekční čočky. Optickou soustavu oka můžeme modelovat spojnou čočkou, v případě zdravého oka
je to čočka (1). Umístíme v tomto případě, při modelování zobrazovacích vlastností zdravého oka, čočku (1) do prostoru
oční čočky. Zobrazovací paprsky ze zdroje světla, rovnoběžné s optickou osou a „přinášející“ informace o předmětu
umístěném v nekonečně, se protnou po průchodu neakomodovanou oční čočkou v jednom bodě na sítnici (obr. E22.1).
Tímto bodem prochází i optická osa oka.
Obr. E22.1
Vhodné je použít svazky zobrazovacích paprsků, nerovnoběžných s optickou osou. V takovém případě se budou
paprsky po průchodu oční čočkou protínat v bodě na sítnici, neležícím na optické ose.
E22b Model krátkozrakého oka (GON)
Na tabuli umístíme pracovní list A se zobrazeným modelem oka jakožto optickou soustavu. Optickou soustavu
krátkozrakého oka modelujeme umístěním spojné čočky (2) do prostoru oční čočky.
Zobrazovací paprsky ze světla, rovnoběžné s optickou osou a „přinášející informace“ o předmětu umístěném
v nekonečně, se protnou po průchodu neakomodovanou oční čočkou v jednom bodě optické osy před sítnicí (obr.
E22.2). Aby optická soustava oka správně zobrazovala, je potřebné zvětšit její ohniskovou vzdálenost (zmenšit optickou
mohutnost). To dosáhneme umístěním korekční, rozptylné čočky (5) před oční čočku. Takto vytvořená optická soustava
má právě takovou optickou mohutnost, že vytváří stejně jako zdravé oko, obrazy předmětů na sítnici. Vhodné je použít
i svazky zobrazovacích paprsků, nerovnoběžných s optickou osou. V takových případech se budou paprsky po průchodu
oční čočkou protínat v bodech na sítnici, neležících na optické ose.
1...,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60 62,63,64,65,66,67,68,69
Powered by FlippingBook