Návod "GON / GON+" - page 62

60
Obr. E22.2
E22c Model dalekozrakého oka (GON)
Na tabuli umístíme pracovní list A se zobrazeným modelem oka jakožto optickou soustavu. Optickou soustavu
dalekozrakého oka modelujeme umístěním spojné čočky (3) do prostoru oční čočky.
Zobrazovací paprsky ze světla, rovnoběžné s optickou osou a „přinášející informace“ o předmětu umístěném
v nekonečně, se protnou po průchodu neakomodovanou oční čočkou v jednom bodě optické osy za sítnicí (obr. E22.3).
Aby optická soustava oka správně zobrazovala, je potřebné zmenšit její ohniskovou vzdálenost (zvětšit optickou
mohutnost). To dosáhneme umístěním korekční, spojné čočky (4) před oční čočku. Takto vytvořená optická soustava
má právě takovou optickou mohutnost, že vytváří stejně jako zdravé oko, obrazy předmětů na sítnici. Vhodné je použít
i svazky zobrazovacích paprsků, nerovnoběžných s optickou osou. V takových případech se budou paprsky po průchodu
oční čočkou protínat v bodech na sítnici, neležících na optické ose.
Při tomto i při předcházejícím pokusu můžeme postupovat i opačně - nejdříve použijeme kombinaci korekční a
oční čočky tak, aby tato optická soustava vytvářela obraz předmětů na sítnici oka. Po odebráni korekční čočky ukážeme,
s jakou chybou zobrazuje samotná oční čočka.
Obr. E22-3
Vyhodnocení pokusu
Při dalekozrakosti
si často lidé pomáhají tím, že pozorovaný předmět přesouvají z konvenční zrakové
vzdálenosti od oka (25 cm - při této předmětové vzdálenosti dalekozraké oko vytváří obraz podle obr. E22.3) do větší
vzdálenosti, při které se pro ně vytváří ostrý obraz předmětu na sítnici. Při těchto poruchách zraku lidé nedokážou své
oči dobře zaostřit na blízké předměty. Pokud se předmět přibližuje z velké vzdálenosti (nekonečna) k dalekozrakému
oku, oko postupně zmenšuje svou ohniskovou vzdálenost (zvětšuje optickou mohutnost) svojí čočky pomocí kruhového
svalu. Po dosáhnutí určité hranice, tzv. blízkého bodu, už nedokáže dále akomodovat. Blízký bod je však v mnohem
větší vzdálenosti od dalekozrakého oka, než v jaké se nachází blízký bod zdravého oka. Ohniskovou vzdálenost
dalekozrakého oka můžeme zmenšit přidáním korekční spojné čočky (brýlí s kladnou ohniskovou vzdáleností, tzv.
1...,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61 63,64,65,66,67,68,69
Powered by FlippingBook