Návod "GON / GON+" - page 63

61
„plusky“) před oční čočku. Vytvoří se tak optická soustava, která má menší ohniskovou vzdálenost než samotná čočka
dalekozrakého oka.
Při krátkozrakosti
si zase lidé - pokud nemají brýle - pomáhají tím, že pozorované malé předměty umísťují
blíže k oku než je konvenční zraková vzdálenost, čím se u nich dosahuje malé vidění, tj. vytvoření obrazu předmětu
v blízkosti sítnice, resp. na sítnici. Mají tedy posunutý blízký bod do menší vzdálenosti od oční čočky než je to v případě
zdravého oka.
Neakomodovaná čočka krátkozrakého oka má menší ohniskovou vzdálenost (větší optickou mohutnost) než
akomodovaná čočka zdravého oka. Proto se paprsky šířící se z předmětu, umístěném v nekonečně, protínají před
sítnicí. Pokud se předmět od oka vzdaluje, oko automaticky zaostřuje tak, že zmenšuje optickou mohutnost čočky
pomocí kruhového svalu. Od určité vzdálenosti předmětu od oka však už oko není schopné optickou mohutnost čočky
zmenšovat, proto je nutné umístit před oko rozptylnou čočku (brýle se zápornou ohniskovou vzdáleností, „mínusky“).
Tato čočka vytváří spolu s oční čočkou optickou soustavu s menší optickou mohutností než je optická mohutnost čočky
krátkozrakého oka.
Čočka oka (s ohniskovou vzdáleností f´
1
) spolu s korekční čočkou (brýlemi s ohniskovou vzdáleností f´
2
) vytvářejí
soustavu dvou tenkých čoček, ležících těsně při sobě. Jejich výsledná ohnisková vzdálenost f je určena vztahem
2
1
2 1
´ ´
´ ´
´
f
f
f f
f
Uváděný vztah je vhodné použít na řešení některých zajímavých úloh, které je možno uvést diskutovaným
pokusem (např. určení počtu dioptrií, resp. velikosti ohniskové vzdálenosti brýlí, které mají korigovat vzdálenost
zřetelného vidění z určité vzdálenosti menší než 25 cm při krátkozrakém oku, nebo větší než 25 cm při dalekozrakém
oku, na normální zrakovou vzdálenost 25 cm).
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69
Powered by FlippingBook